سونوگرافی رشد جنین

سونوگرافی رشد جنین

در بررسی سونوگرافی از رشد جنین اندازه قسمت های مختلف بدن جنین مشتمل بر قطر سر . طول سر ودور سر .قطر قفسه سینه و دور قفسه سینه و اندازه  قلب نسبت به قفسه سینه و اندازه دور شکم ، اندازه کبد و کلیه ها و اندازه استخوان بلند مثل بازو ساعد ران پا و ساق پا اندازه گیری میشود.

علاوه بر این یافته فاکتور مهم دیگر نحوه خون رسانی جفت و بند ناف جنین بوده که در رشد جنین تاثیر مستقیم دارد. همچنین مناطقی که در رشد موثر هستند مثل اکو قلب و وضعیت کلیه ها بایستی انجام شود.

بعد از کنترل بندناف به طریق داپلر از جهت تامین خونرسانی  نحوه پخش خون در  سیستم  سرخ رگی و سیاه رگی از جمله ورید داخل کبد و ورید جفت تحتانی و سرخرگ سربرال میانی مغز نیز اندازه گیری شود.

علاوه بر موارد فوق میزان مایع دور جنین نقش تعیین کننده در رشد دارد مجموعه عوامل فوق مشتمل بر اندازه گیری های متعدد بررسی خونرسانی  میزان مایع به وسیله روش های گروه بندی و درجه بندی انالیز شده و سرنوشت جنین از جهت بیماری های همراه تاخیر رشد مشخص میشود.

در تصویر زیر دو نوزاد دوقلو با سن حاملگی یکسان و طبیعی ولی یکی از انها دارای تاخیر شده است که دلیل آن از خونرسانی است.

سونوگرافی رشد جنین
سونوگرافی رشد جنین
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟